Klinmam

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti ProSpánek SE, IČ: 241 48 415, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1271/32, PSČ 110 00, dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem telefonického i písemného oslovení s obchodními nabídkami a marketingovými sděleními(např. nabídky akčního sortimentu, výprodejů, soutěží atp.). Byl jsem seznámen s tím, že společnost ProSpánek SE bude shora uvedené osobní údaje na základě mého souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů mě může kontaktovat, a to nejdéle po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu. Desetiletou lhůtu společnost ProSpánek SE odůvodňuje tak, že se jedná o standardní a vhodnou dobu na výměnu matrace za novou, a díky tomu může nabídnout vhodný produkt. 

Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň mi bylo srozumitelně oznámeno, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám – spolupracujícím společnostem, které jsou majetkově i personálně propojeny se společností ProSpánek SE.

Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba společnosti ProSpánek SE (mail:  o c h r a n a u d a j u @ p r o s p a n e k . c z a tel. č. +420 731 530 862) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

naši partneři