Klinmam

Kontakt

+420 731 530 862
i n f o @ k l i n m a m . c z

Obchodní podmínky e-shopu Klinmam

Provozovatelem e-shopu www.klinmam.czje společnost ProSpánek SE, IČ: IČO: 24148415, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 411 (dále jen ProSpánek či prodávající). Kontaktní údaje: +420 731 530 862,  i n f o @ k l i n m a m . c z

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • ProSpánek SE je obchodní společností podnikají v oboru zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) tvoří nedílnou součást a přílohu každé smlouvy o prodeji zboží a služeb uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 • Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, které by se na daný vztah v jiném případě vztahovaly.

 • V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní smlouvy.

 • Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

2. ZBOŽÍ

Označení zboží, jeho cena a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Prodávající na tomto místě upozorňuje, že proces přijetí a potvrzení objednávky je z velké části automatizován a není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

3. DODACÍ LHŮTY

Běžné dodací doby jsou vyznačeny pro každou variantu produktu v detailu katalogu (jedná se o pracovní dny). V opačném případě platí, že zboží bude kupujícímu dodáno do 20 pracovních dní, přičemž dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě atypických rozměrů produktů začíná dodací doba běžet od doručení zálohy na účet dodavatele.

V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dodat s ohledem na jeho vyprodání či jiný důvod nemožnosti jeho obstarání v deklarovaném termínu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. PLATBA

Platbu je možné provést těmito způsoby:

 

NA DOBÍRKU

Zboží kupující uhradí při dodání přepravcem na uvedenou adresu. Tento způsob platby je zpoplatněn částkou 30,- Kč.

 

PŘEVODEM NA ÚČET

Zboží uhradí kupující předem převodem na bankovní účet prodejce na základě zálohové faktury s údaji potřebnými pro provedení platby. Tento způsob platby není zpoplatněn.

Pro platbu předem je číslo účtu prodejce 43-6656340267/0100

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu dopravy:

 • GLS: 179,- Kč

 • Česká pošta: 179,- Kč

 • Top Trans: 399,- Kč

 • Doprava Comfort B: 700,- Kč, Supreme C 1200,- Kč , VIP E 3 500,- Kč v závislosti na počtu doplňkových služeb v balíčku

Při nákupu nadrozměrných zásilek (např. postele, nevakuované matrace) je účtován poplatek 399,- Kč za každý kus. V případě, že limity přepravce dovolí zabalit dva kusy zboží do jednoho balíku bude poplatek přepočítán a vyúčtován pouze jednou.

Po naskladnění zboží Vás náš pracovník kontaktuje (telefonicky nebo emailem) a bude vás informovat o předpokládaném dnu dodání. Větší zásilky jsou zasílány přepravní společností Top Trans nebo naší vlastní dopravou a menší zásilky jsou posílány přepravní službou GLS. V případě, že kvůli charakteristice zásilky nebude možné zaslat zboží službou vybranou zákazníkem, bude zákazník emailem nebo telefonicky informován změně přepravy.

 6. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ProSpánek SE se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, e-mail: info@klinmam.cz formou oznámení. Pro tyto účely můžete použít vzorový formulář pro odstoupění od kupní smlouvy ( k l i k n i z d e ), není to však vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Při odstoupení od kupní smlouvy, Vám vrátíme všechny platby bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy) a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jako pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Tímto zákazníkovi nevzniknou žádné další náklady.

Platba bude vrácena po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,- Kč.

Zboží vyzvedneme na vlastní náklady, jestliže jde o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Funkčnost a digitální obsah těchto webových stránek zajišťuje specializovaná společnost a jejich digitální obsah je kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Kupní smlouva, uzavřená v internetovém obchodě www.klinmam.cz, je zákazníkovi zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních a umělých materiálů nebo lakovaných ploch. Vadou nejsou rozdíly rozměru u nábytku a matrací v rámci deklarované tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.

 3. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na adresu: ProSpánek SE, Dimitrovova 6, 568 02 Svitavy. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který kupující zašle na emailovou adresu info@klinmam.cz

 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 

INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Podle zákona na ochranu spotřebitele na tomto místě informujeme spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů.

Případné spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je možno řešit v rámci mimosoudního řízení vedeného před Českou obchodní inspekcí, https://adr.coi.cz/cs, či prostřednictvím ODR platformy na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

7. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ

 • Vámi poskytnuté údaje budou použity pro úkony spojené s vyřízením objednávky

 • Na Vaši žádost budou poskytnuté údaje bezodkladně odstraněny a nebudou nadále využívány

 • Vámi poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití

Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budou zpracovatelem zpracovány pro účely plnění kupní smlouvy. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné správci osobních údajů a zpracovatelům, se kterými je správce osobních údajů v obchodním styku a kteří tyto údaje potřebují k naplnění účelu plnění smlouvy. Kontaktní osoba společnosti ProSpánek SE (mail: info@prospanek.cz a tel. č. +420 731 530 862) umožní přístup k osobním údajům subjektu údajů, poskytne veškeré informace o zpracovávaných osobních údajích a zároveň u této osoby je možné žádat o opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a řídí se cenami stanovenými poskytovatelem daných služeb.

9. DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKU

Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

10. EVIDENCE TRŽEB (ETRŽBY)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 23.5. 2018

www.klinmam.cz

naši partneři