Klinmam

Kontakt

+420 731 530 862
i n f o @ k l i n m a m . c z

Obchodní podmínky společnosti Klinmam s.r.o.

Provozovatelem e-shopu www.klinmam.cz je společnost obchodní společnosti Klinmam s.r.o., se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 44041756, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C 162921 (dále jen Klinmam, či prodávající)

 

1. Základní ustanovení

 • Klinmam je obchodní společností podnikají v oboru Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) tvoří nedílnou součást a přílohu každé smlouvy o prodeji zboží a služeb uzavřené mezi  prodávajícím a kupujícím a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 • Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, které by se na daný vztah v jiném případě vztahovaly.

 • V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní smlouvy.

 • Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

 

2. Zboží

Označení zboží, jeho cena  a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Prodávající na tomto místě upozorňuje, že proces přijetí a potvrzení objednávky je z velké části automatizován a není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

3. Dodací lhůty

Běžná dodací doba standardních rozměrů lůžkovin (přikrývka 135x200 cm, polštář 70x90 cm), podložek (80x200 cm, 90x200cm), anatomických polštářů, výprodejových položek a doplňků jsou-li skladem, je do 3 pracovních dní. Atypické rozměry výrobků a výrobky na zakázku jsou dodány do 14 pracovních dní.

Dodací lhůta matrací standardních rozměrů (80x200 cm, 90x200 cm)  jsou-li skladem  je 7 pracovních dní. Jedná-li se o matrace, které nemáme skladem, nebo matrace v atypickém rozměru, dodací lhůta činí 20 pracovních dní, přičemž dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dodat s ohledem na jeho vyprodání  či jiný důvod nemožnosti jeho obstarání v deklarovaném termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

4. Platba

Platbu je možné provést těmito způsoby:

 

 • Na dobírku

Zboží kupující uhradí při dodání přepravcem na uvedenou adresu. Tento způsob platby není zpoplatněn.

 

 • Převodem na účet

Zboží uhradí kupující předem převodem na bankovní účet prodejce na základě zálohové faktury s údaji potřebnými pro provedení platby. Tento způsob platby není zpoplatněn.

Pro platbu předem je číslo účtu prodejce 19-2047780277/0100.

 

5. Dodání zboží

Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu dopravy:

Geis/smluvní přepravce: 99 Kč - lůžkoviny

Doručení zásilky prostřednictvím kurýra nebo vlastního dopravce Klinmam. Tento způsob dopravy je vhodný pro přepravu všech typů zásilek.

 

TOPTRANS/smluvní přepravce: 199 Kč - lůžkoviny

Doručení zásilky prostřednictvím kurýra nebo vlastního dopravce Klinmam. Tento způsob dopravy je vhodný pro přepravu velkých zásilek - matrací aj.


Jakmile je zboží skladem, náš pracovník Vás kontaktuje (podle zvoleného typu dopravy a zásilky) a bude Vás informovat o předpokládaném termínu doručení zboží. O předání zboží přepravci je zákazník vždy informován automaticky generovaným emailem na emailovou adresu zadanou v objednávce. V případě, že kvůli charakteristice zásilky nebude možné doručit zboží způsobem vybraným zákazníkem, bude zákazník emailem nebo telefonicky informován změně přepravy.

 

6. Reklamace a vrácení zboží

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Klinmam, Klinmam s.r.o., se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 44041756, e-mail:  r e c e p c e @ k l i n m a m . c z  formou oznámení. Pro tyto účely můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Při odstoupení od kupní smlouvy, Vám vrátíme všechny platby bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy) a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jako pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Tímto zákazníkovi nevzniknou žádné další náklady.

Platba bude vrácena po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu provozovny (Klinmam s.r.o., Bavory 50, 692 01 Mikulov) nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 250,- Kč.

Zboží vyzvedneme na vlastní náklady, jestliže jde o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Funkčnost a digitální obsah těchto webových stránek zajišťuje specializovaná společnosti a jejich digitální obsah je kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Kupní smlouva, uzavřená v internetovém obchodě www.klinmam.cz, je zákazníkovi zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s aktuálním zněním Občanského zákoníku a je závazný 
pro prodej výrobků společnosti KLINMAM s.r.o..

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný výrobek je při převzetí kupujícím bez vad. 

2. Prodávaný výrobek má jakost a užitné vlastnosti požadované zákazníkem, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem opisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídající míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí nebo pro který se výrobek obvykle používá.

3. Kupující má právo na předvedení a překontrolování výrobku.

4. Na tento výrobek je poskytnuta záruční doba dle obchodního zákoníku. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní doklad (datum prodeje, typ výrobku, rozměr, razítko a podpis prodejce). Bez rodejního dokladu nemusí být reklamace přijata.

5. Na vybrané typy matrací, které jsou označeny označením „3 roky záruka“ výrobce poskytuje prodlouženou záruku 3 roky na jádro matrace.

6. Vyskytne-li se na zakoupeném výrobku nebo zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním dokladem.

7. Převzetím výrobku přechází na kupujícího vlastnictví koupeného výrobku. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím výrobku kupujícím na místě dodání jím určeném. Při samoobslužném prodeji přechází vlastnictví ke koupenému výrobku okamžikem zaplacení ceny za tento výrobek. Pracovník prodávajícího je při převzetí zboží povinen 
přesvědčit se o počtu a správnosti předávaných výrobků a neporušenosti obalu. Pokud má zboží porušený obal, je pracovník prodávajícího povinen toto uvést do prodejního listu, jinak právo na mechanické poškození zaniká. Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento obal předložit zástupci výrobního závodu při prošetření 
reklamace, jinak reklamace nebude uznána.

8. Výrobky, které mají vady, jež nebrání, aby výrobek mohl být užíván k určenému účelu, musí být prodány jen za nižší ceny, než je cena obvyklá výrobku bez vady. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná.

9. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s pravidly používání a ošetřování výrobku, pokud nejde o pravidla obecně známá.

10. Vady výrobků, které jsou zřejmé již při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži (postele, matrace), je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení. KLINMAM s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 162921, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, IČO 44041756, DIČ CZ44041756, Tel. + 420 519 500 271, Fax. + 420 519 500 279, email: recepce@klinmam.cz, www.klinmam.cz.
Tyto uvedené výrobky musí být v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté a 
hygienicky nezávadné. Vady materiálu je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění 
ve lhůtě stanovené pro záruku.

11. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím. 

12. Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. Reklamace musí být uplatněna vždy v místě, kde bylo zboží zakoupeno. Výrobek nebo zboží předané k reklamaci musí být v hygienicky nezávadném stavu.

13. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součástí za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).

14. Záruka se nevztahuje:
- na vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva,
- běžné opotřebení,
- změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, 
- opotřebení potahu a částečné změknutí použitých materiálů,
- vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka,
- vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nebo     nesprávným používáním zboží,
- drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
- proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004.

15. Práva z odpovědnosti za vady výrobku, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

16. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá.

17. Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodaného výrobku, pokud by v jejich důsledku toto právo 
zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.
18. Matrace nesmí být poslány na reklamaci přehnuté ani srolované (vyjma komprimovaných matrací), musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby přepravou nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození matrace.

19. Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění matrace.

 

Záložka7. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje v bezpečí

 • Vámi poskytnuté údaje budou použity pro úkony spojené s vyřízením objednávky
  Na Vaši žádost budou poskytnuté údaje bezokladně odstraněny a nebudou nadále využívány
  Vámi poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití

 

Odstranění osobních údajů

Pokud požadujete odstranění svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím. Bez prodlení odstraníme veškeré osobní údaje.

 

Kontaktní adresa

KLINMAM s.r.o.
Hybernská 1271/32
110 00 Praha 1
IČO: 44041756
DIČ: CZ44041756

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 162921 (dále jen zpracovatel)

 

Telefon: +420 519 500 271
E-mail: r e c e p c e @ k l i n m a m . c z
Fax: +420 519 500 275

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobných údajů v platném znění tímto kupující uděluje společnosti zpracovateli, dobrovolně souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Kupující potvrzuje, že byl informován o tom, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budou zpracovatelem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků internetového obchodu na adrese www.klinmam.cz a dále nabízení obchodu a služeb a marketingové účely a uchovávány bez časového omezení zpracovatelem. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné zpracovateli, jeho pracovníkům a mohou být předány jinému správci.

Kupující byl dále poučen, že mu kontaktní osoba zpracovatele bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po zpracovateli vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Kupující prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích ze zákona o ochraně osobních údajů.

 

8. Použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a řídí se cenami stanovenými poskytovatelem daných služeb.

 

9. Doba trvání závazku

Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.01. 2014

www.klinmam.cz

 

naši partneři